Obchodní podmínky

Provozovatel: Advertising Media s.r.o. vedená v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 64315 (nikoli: Fakturační a doručovací adresa)

Sídlo firmy: Mariánské náměstí 61, Uherské Hradiště 686 01,  IČ: 29189764, DIČ: CZ29189764

Kontakty: Dotazy na zboží: info@drahe-darky.cz, provoz internetového obchodu drahe-darky.cz: info@advertising-media.cz

 

VÝKLAD POJMŮ:

Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky upravující vzájemné vztahy smluvní stran:

Internetový obchod - internetový obchod drahe-darky.cz

Provozovatel - Společnost Advertising Media s.r.o. provozující internetový obchod drahe-darky.cz

Zboží - předmět a nebo služba, kterou je možné zakoupit prostřednictvím internetového obchodu drahe-darky.cz

Smluvní partner - prodejce, který umožňuje zakoupit své zboží prostřednictvím internetového obchodu drahe-darky.cz 

Prodejce - provozovatel internetového obchodu drahe-darky.cz a nebo smluvní partner provozovatele

Nákupní košík – umožňuje odeslat objednávku - návrh na uzavření Kupní smlouvy jednomu nebo více prodejcům přímo prostřednictvím internetového obchodu drahe-darky.cz

Objednávka – pomocí košíku lze odeslat objednávku prodejci a tato objednávka je považována za návrh k uzavření kupní smlouvy

Uživatel – uživatel internetu, vstupující na stránky drahe-darky.cz s úmyslem prohlížet a nakoupit zboží z nabídky a tím uzavřít kupní smlouvu

 

Smluvní partneři:

(Dotazy na zboží, fakturace a expedice objednávek.)

Traminal s.r.o.
Kaprova 42/14
Praha 1, 110 00
IČO: 24260321
DIČ: CZ24260321

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti Advertising Media s.r.o., (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován prostřednictvím webového rozhraní dostupné na internetové adrese www.drahe-darky.cz. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Provozovatel, kromě prodeje vlastního zboží, nabízí také zboží smluvních partnerů. Tito partneři zajišťují dodávku zboží z uskutečněné objednávky pomocí vlastní expedice. Jednotliví smluvní partneři jsou v plném rozsahu oprávněni k interakci s uživateli za účelem komunikace ve vztahu ke zboží, objednávkám a veškerým dalším úkonů a zpracování dat souvisejících s vyřízením objednávek a zajištění servisu zákazníkům a uživatelům.

 

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Internetový obchod drahe-darky.cz obsahuje zboží nabízené k prodeji včetně cen a dalších důležitých parametrů jednotlivých produktů. Cena nabízeného zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků.  Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu. Toto ustanovení lze měnit sjednáních individuálních podmínek. Veškerá nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodu je nezávazná a prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Součástí internetového obchodu jsou také informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží a tyto informace jsou platné pouze pro zboží doručované v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující uživatel objednávkový formulář v košíku internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace potřebné k realizaci objednávky a to objednávané zboží vložené v košíku, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před odesláním objednávky má kupující uživatel možnost všechny údaje měnit a opravovat chyby např. v adrese, či v počtu objednaného zboží. Vyplněním a odesláním všech požadovaných údajů vzniká objednávka zboží - dále jen objednávka. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uživatele uvedené v objednávce. Prodejce či provozovatel je vždy oprávněn požádat kupujícího uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Uzavření kupní smlouvy vzniká mezi prodejcem a kupujícím uživatelem doručením/přijetím objednávky, jež je prodejcem zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující uživatel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s každým uživatelem, zejména ne s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu a nebo obchodní podmínky. Kupující uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a při zasílání nákupních dokladů. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující uživatel sám.

 

 3. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle uzavřené kupní smlouvy může kupující uživatel uhradit prodejci v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím uživatelem v objednávce, bezhotovostně převodem na účet provozovatele. Společně s kupní cenou je kupující uživatel povinen zaplatit prodejci také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu uživateli nelze vzájemně kombinovat.

 

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující uživatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny provozovatele či na adresu elektronické pošty provozovatele info@drahe-darky.cz.

 

V případě odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do 14ti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

 

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím uživatelem podle předchozího odstavce obchodních podmínek je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

V případě oprávněného odstoupení od smlouvy dle výše uvedených obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozího odstavce obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím uživatelem. Prodejce je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím uživatelem v provozovně. Kupující uživatel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodejci vůči kupujícímu uživateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě sporu bude řešeno mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží si může vybrat kupující uživatel z nabídky prodejce uvedené v nákupním košíku. Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím uživatelem v objednávce, je kupující uživatel povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující uživatel zboží při dodání, je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího uživatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující uživatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující uživatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodejce odpovídá kupujícímu uživateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované. prodejcem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodejce pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které naleznete v sekci Reklamace.

 

 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující uživatel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující uživatel dále bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod provozovatele. Kupující uživatel není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodejce a který je v souladu s jeho určením. EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodejcem a provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení provozovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodejci či provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele. V případě, že by se kupující uživatel domníval, že prodejce nebo provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodejce a nebo provozovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodejce a nebo provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodejce a nebo provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodejce a nebo provozovatel žádosti, má kupující uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu kupujícího uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu kupujícího uživatele.

 

Od 25.5.2018 se budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů. Více v článku: Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

 

 9. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Zpráva se považuje za doručenou v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem ( č.89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Top